Stanna & parkera


Vad gäller att stanna och att parkera är det först bra att fundera över vad skillnaden mellan att stanna och att parkera är.

Med att stanna menas att stå stilla med ett fordon, utom när man stannar för att:

 • undvika fara,
 • trafikförhållandena kräver det, eller
 • parkera

Att parkera innebär att ställa upp ett fordon med eller utan förare, utom när:

 • trafikförhållandena kräver det
 • man undviker fara, eller
 • man låter en passagerare stiga på eller av fordonet eller
 • man lastar på eller av gods

Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper. Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår och inte på så sätt att du hindrar eller stör andra.


När det gäller utanför tättbebyggd område bör du använda parkeringsplatser till höger i färdriktningen. Stanna eller parkera aldrig ditt fordon så att det blir till hinder eller fara för andra. Glöm inte att låsa fordonet! Enligt lag så har du en skyldighet till att låsa fordonet när du har parkerat. Det också viktigt att tänka på hur och när du öppnar fordons dörr. Dörren får inte öppnas så att fara eller onödig olägenhet uppstår. Samma sak gäller för på- och avstigning eller på- och avlastning som hinder heller får orsaka vara eller olägenhet.

Om du stannar eller parkerar i mörker eller vid nedsatt sikt skall du alltid ha parkerings- och baklyktorna tända. Det gäller på såväl körbana som vägren och på parkeringsplats i anslutning till vägen som inte är upplyst.

Stoppförbud

Ett fordon får inte stannas eller parkeras på eller inom:

 • ett avstånd av 10 meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart,
 • i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant,
 • på eller inom ett avstånd av 10 meter från en korsande cykelbana eller gångbana,
 • i en vägport eller tunnel,
 • på eller i närheten av ett backkrön eller i närheten av en kurva där sikten är skymd,
 • längs en heldragen linje, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter såvida inte en streckad linje löper mellan fordonet och den heldragna linjen,
 • i ett cykelfält, eller
 • i ett spärrområde
 • i en cirkulationsplats
 • i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik.

På motorväg och motortrafikled och dess på- och avfarter samt vägrenen råder alltid förbud att stanna.

Förutom på dessa uppräknade punkter är det förbjudet att stanna där vägmärket ”Förbud att stanna eller parkera” är uppsatt. Detta vägmärke uppgör till nästa korsning alternativ till nytt förbudsmärke. Ibland kan det finnas en tilläggstavla under förbudsmärke som talar om under vilka tider förbudet gäller.

Parkeringsförbud

Det är inte tillåtet att parkera ett fordon:

 • på en väg inom ett avstånd av 30 meter från en plankorsning,
 • på en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till
 • på en huvudled,
 • på en körbana bredvid ett annat fordon som stannats eller parkerats längs körbanans kant eller bredvid en anordning som har ställts upp där,
 • på en mötesplats som märkts ut med märke "Mötesplats"
 • inom ett avstånd av 20 meter före och 5 meter efter en busshållplats.

På en laddningplats får endast elbilar stannas eller parkeras. Om förbudet endast gäller en viss tid eller för visst fordonsslag eller trafikantgrupp anges det med tilläggstavla.

Datumparkering

Datumparking innebär att parkering är förbjuden på gatusida med jämna husnummer under jämnt datum. Motsvarande gäller udda husnummer under udda datum.

Exempel
Onsdag den 29 oktober 2014, är det ett udda datum och alltså, där datumparkeringen gäller, förbudet att parkera på den sidan av vägen som har udda adressnummer. Normalt gäller datumparkeringen på natten och förmiddagen, från midnatt till 18:00. Parkerar du fordonet på kvällen (efter 18:00) får du tänka på vilket datum som är efter midnatt och parkera därefter.

Datumparking finns till för att möjliggöra snöröjning samt sand- och lövsopning. Regeln används mest i lite mindre städer. I storstäder behövs alla platser för de boende, så man skyltar med P-förbud en särskild tid vissa veckodagar på dagtid.

Boendeparkering

Boendeparkering underlättar för dem som bor inom ett visst område att parkera på gatumark med särskilda förmåner.Parkeringsplatserna inom området kan användas av både boende och besökare, men de boende gynnas både i fråga om tidsbegränsning och avgifter. På platser där parkering får ske i begränsad tid kan boende parkera under längre tid och till lägre avgift.

Markerade parkeringsplatser

Vägmärket ”Parkering” utan någon tilläggstavla innebär att parkering är tillåten för alla fordon. Under vardagar utom dagar före sön- och helgdagar gäller tillåtelsen dock bara för parkering under högst 24 timmar i följd. Om parkeringen begränsas till kortare tid eller viss tid på dygnet anges det med tilläggstavla. Lika så om parkeringen är tillåten längre tid än 24 timmar.

Parkeringsplatser markerade med en rullstol (handikapparkering) är till för rörelsehindrade, dock krävs ett speciellt parkeringstillstånd. Ett sådant parkeringstillstånd beviljas av kommunen och gäller då över hela Sverige.

NOTERA!
Om du spelar fotboll och bryter benet, innebär det inte att du får ställa dig på en handikapparkering även om du för tillfället anses som rörelsehindrad.Källhänvisning

Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 3 kap §50

Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 3 kap §53

Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 3 kap §74

NTF Konsument. Stanna och parkera (2014-12-15).

Transportstyrelsen (2009). Stanna och parkera (2010-12-30).

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm