Övergångsställe & cykelöverfart


Övergångsställen

Övergångsställe, en plats på en väg eller gata där det är avsett att gående ska gå om de vill passera över. Det markeras med en skylt, och vita streck är vanligen målade på vägen. Det är emellertid skylten som visar var övergångsstället är beläget.

Vid skolor där "skolpoliser" står utplacerade och sträcker ut sina händer för att hindra barnen att rusa ut i gatan. Många förare tolkar "skolpolisernas" hindrande av skolbarnen som att det är fritt fram att köra förbi. Skyldighet att lämna företräde till de gående föreligger även i detta fall.

Gående som ska gå ut på ett övergångsställe ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället.
Utanför ett övergångsställe får gående korsa vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken.

Bevakat och obevakat övergångsställe

Det finns två typer av övergångsställen, obevakade och bevakade. Vid de obevakade ska fordon självmant stanna om någon vill gå över gatan/vägen. De bevakade är utrustade med ljus- och ibland ljudsignaler. I detta fall visas rött ljus för fordon och en grön gubbe för gående när det är tillåtet för de gående att passera. Ett övergångsställe räknas även som bevakat om trafiken vid det regleras av polis. Det är olagligt att gå mot röd gubbe, men det är däremot inte längre straffbart om du inte orsakar fara för trafiken. Utanför Europa kan situationen vara annorlunda. Om ljussignalen är ur funktion på ett bevakat övergångsställe räknas detta som obevakat.


Ljudsignal vid övergångsställe

För gående som vill passera över en gata/väg på ett obevakat övergångsställe gäller att du ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig, det samma gäller för bevakat övergångsställe.

I Europa finns inget förbud i Trafikförordningen att cykla på ett vanligt övergångsställe, men som cyklist räknas du inte som gående och har därför inget företräde på övergångsstället. Här måste istället cyklister precis som andra fordonsförare hålla tillräckligt låg hastighet.

Övergångställen bör inte förväxlas med s.k. gångpassager. Det är ofta en förhöjning i körbanan som bildar ett farthinder för biltrafik. Tanken är att de gående ska gå över på gångpassagen, men eftersom den saknar både markering i gatan och skyltar, så är det inget övergångsställe, och de gående har väjningsplikt.

Cykelöverfarter & cykelpassage

En cykelöverfart är en del av en väg som är avsedd att användas av cyklande för att korsa en körbana eller en cykelbana.

Cykelpassage

En ny företeelse ”cykelpassage” införs där cyklister har väjning mot trafiken på korsande gata. Trafikreglerna för denna är i princip de som gällde för cykelöverfart tidigare. Dock skärps reglerna så att en cyklist/mopedförare som ska färdas ut på en cykelpassage måste sänka hastigheten innan utfart. Cykelpassagen kan anges med vägmarkering M16 (benämns numera cykelpassage eller cykelöverfart).

Cykelöverfart

Cykelöverfarten innebär en prioritering av cykeltrafiken. Trafik som ska korsa cykelöverfarten har väjningsplikt mot cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på överfarten. För att det klart ska framgå att det finns en cykelöverfart ska det finnas vägmarkering för cykelöverfart, M16, och dessutom kompletterad med väjningslinje, M14, på ömse sidor av cykelöverfarten. Ett nytt slags vägmärke, B8 cykelöverfart, ska också finnas före överfarten.

Cykelöverfarten kräver ett beslut om en lokal trafikföreskrift. En förutsättning för detta är att trafikmiljön vid cykelöverfarten är säkrad så att fordon inte kan köras fortare än 30 km/tim.

Uppställningsregler

Förbud att stanna på eller inom tio meter före ett övergångsställe eller cykelöverfart har kompletterats med att gälla även före en cykelpassage.Källhänvisning

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm

Svensk trafiksäkerhet. Trafikregler vid övergångsställen, cykelöverfarter och cykelbanor (2015-02-09).

Transportstyrelsen. Övergångsställen (2014-12-15).