Cirkulationsplats


Cirkulationsplatser kallas av många lite slarvigt för rondeller, men där rondellen egentligen avser refugen som finns i mitten av en cirkulationsplats. Runt rondellen som är den cirkelformade refugen i mitten, finns en väg för cirkulation, där trafiken kör motsols. 

I cirkulationsplatsen händer det alltför ofta att bilister, och andra trafikanter, uppvisar ett felaktigt beteende. Blinkers kan användas på fel sätt eller inte alls. Var därför vaksam när du befinner dig i en cirkulationsplats och tänk på att alltid blinka när du ska byta körfält i cirkulationsplatsen och när du ska lämna den. 

Cirkulationsplatser har blivit allt vanligare i Sverige. Det beror främst på att de är säkrare än vanliga korsningar och att de ökar framkomligheten.

Cirkulationsplatsanvisningar

Du ska köra motsols i cirkulationen runt rondellen. Du har väjningsplikt mot fordon som redan är i cirkulationen.

Väjningsplikt innebär att du:
– i god tid ska sänka hastigheten eller stanna
– får köra vidare endast om det kan ske utan fara eller hinder.Det fnns inget krav på att ge tecken vid infart eftersom det endast fnns ett val av körriktning. Detta är exempel på hur du kan välja körfält. Du får välja annorlunda om det passar situationen bättre.

Välj det körfält som är lämpligast för den fortsatta resan.
Om det ? nns vägmärken eller vägmarkeringar följer du de anvisningarna.Tänk på att långa fordon ofta behöver mer än ett körfält i cirkulationen. När du byter körfält eller annars fyttar dig i sidled ska du ge tecken.Du får byta körfält endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för övriga tra? kanter. Ser du att en förare är på väg att byta körfält ska du anpassa hastigheten för att underlätta körfältsbytet.När du kör ut ur cirkulationen ska du ge tecken till höger. Anpassa körningen så att du helst kör ut ur cirkulationen från höger körfält.


Om du kör ut ur cirkulationen från vänster körfält måste du vara extra uppmärksam på fordonen i höger körfält eftersom du inte vet om de ska fortsätta att köra i cirkulationen. Tänk också på att du gör ett körfältsbyte.


Källhänvisning

Transportstyrelsen. Cirkulationsplats (2014-01-27, utgåva 9).

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm