Barn i trafiken


Den vanligaste dödsorsaken bland barn i åldrarna 0-14 år är trafikolyckor. Ca 20 barn omkommer varje år i trafiken. Cirka 300 barn skadas mer eller mindre svårt. Barn är inte små vuxna, utan varelser i utveckling. Det innebär att många av de funktioner, som är viktiga i trafiken, inte är färdigutvecklade hos barnet och att det därför inte heller kan klara den komplicerade trafikmiljö vi har idag. Det gäller till exempel:

  • Synfältet – Barn har snävare synfält än vuxna och därför svårare att överblicka en komplicerad trafiksituation.
  • Hörseln – Barn har svårt att avgöra varifrån ett ljud kommer.
  • Bedömning – Barn kan sämre än vuxna uppskatta avståndet till och hastigheten hos andra trafikanter.
  • Storlek – Genom sin ringa längd har barn svårare att överblicka trafiken.
  • Kunskap – Barn har svårt att förstå innebörden av trafiktermer och de symboler som visas på vägmärken. De kan också ha svårt att förstå varför dem ska göra på ett visst sätt.

Barn är också impulsiva och lekfulla. Det betyder att även om ett barn vet att det måste göra på ett visst sätt, kan det på ett ögonblick glömma alla kunskaper i en impulsiv handling.

Skolbussar

Skolbuss är en buss som är avsedd för transport till och från skolan för de elever i skolåldern som har lång, besvärlig eller farlig skolväg.

Om du planerar att köra om en stillastående skolbuss måste du vara mycket försiktigt. Det finns stor risk att barnen som nyss blivit avsläppta plötsligt springer över gatan utan att ha tittat.

Skolbussar har varningsskyltar med blinkande lyktor som tänds cirka 100 meter före ett stopp och släcks 100 meter efter stoppet.

TANKESTÄLLARE
Om du färdas i en hastighet av 50 km/h förbi en stillastående buss, färdas du med cirka 13 meter per sekund. En normalstor buss är cirka 12 meter lång. Du som förare har en reaktionstid på cirka 1 sekund. Detta innebär att om det nu skulle vara så att ett barn helt plötsligt springer ut över gatan, hinner du inte ens reagera innan du kört på barnet.

Skolpatrull

I Sverige finns det vissa skolor som har så kallad skolpattruller. De finns där för att hjälpa barn i trafiken och att minska antalet olyckor. Det har ingen befogenhet att stoppa ett fordon eller hindra trafiken på något sätt, utan deras uppgift är att vägleda barnen på ett trafiksäkert sätt. Skolpattrullerna bär ofta orangefärgade regnkappor.Källhänvisning

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm